Thông báo kết luận thanh tra về công tác cán bộ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh An Giang, giai đoạn 2017- 2019 vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố.

Đặc cách 10 trường hợp chưa đủ thời gian làm việc

Theo đó, cả 10/10 trường hợp tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt chưa làm việc đủ 60 tháng trở lên theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển. Trong đó có 1 trường hợp đến ngày 28/12/2017 đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và 3 trường hợp đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động sang các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

Qua kiểm tra 48 hồ sơ công chức cấp xã chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên (trong đó 42 trường hợp là cán bộ cấp xã và 6 trường hợp là công chức cấp xã) có 1 trường hợp không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn. Đến ngày 1/7, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Trong số này, còn 3 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; một số trường hợp tuyển dụng trước ngày 28/12/2017 không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, không có quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của Chủ tịch UBND tỉnh mà chỉ có quyết định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

Thanh tra Nội vụ cho biết có 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển.

Ngoài ra, còn có 8 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức); một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 47 trường hợp còn chậm so với quy định.

Miễn nhiệm, thu hồi quyết định các trường hợp thiếu chuẩn

 

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị An Giang xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 31/1/2021 đối với 6 trường hợp chưa đủ 60 tháng trở lên và một số trường hợp quyết định tuyển dụng sau ngày 28/12/2017 không thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch hoặc hội đồng kiểm tra, sát hạch được thành lập chưa bảo đảm quy định.

Đối với 34 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó có 18 trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và 16 trường hợp thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cũng nằm trong diện xem xét xử lý.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị xem xét, xử lý 19 trường hợp đã được tuyển dụng công chức nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển không đảm bảo quy định và 8 trường hợp được bổ nhiệm nhưng thiếu quy trình xét tuyển từ viên chức thành công chức.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đề nghị An Giang tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Đồng thời, thực hiện rà soát điều kiện, tiêu chuẩn đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo Quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Nội vụ, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trước ngày 31/12.

Bộ Nội vụ yêu cầu miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục theo các quy định, văn bản của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, tồn tại mà kết luận nêu ra và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Thu Hằng

Thu hồi quyết định quy hoạch nhân sự với người vi phạm nghiêm trọng

Thu hồi quyết định quy hoạch nhân sự với người vi phạm nghiêm trọng

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ nhấn mạnh việc kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định phê duyệt quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với những trường hợp có vi phạm nghiêm trọng.