Trải qua hơn 32 năm xây dựng và phát triển, với vai trò trụ cột, chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, VietinBank luôn định hướng thực hiện cân bằng giữa mục tiêu kinh doanh và tăng cường quản trị rủi ro (QTRR) theo thông lệ quốc tế.

Thực hiện định hướng về triển khai thực hiện Basel II tại Việt Nam tại đề án “Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” theo quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006 và đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” theo quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ năm 2014, VietinBank đã tích cực triển khai các dự án thuộc chương trình Basel II, hướng tới đáp ứng thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro, quản lý vốn theo các chuẩn mực của Ủy ban Basel cũng như thông lệ thực hành trong khu vực. VietinBank nỗ lực để cải thiện nâng cao năng lực hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cung cấp tín dụng lành mạnh phục vụ tăng trưởng kinh tế.

VietinBank chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ 01/01/2021
VietinBank nỗ lực để nâng cao năng lực hướng tới các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong quản trị ngân hàng, cung cấp tín dụng lành mạnh phục vụ tăng trưởng kinh tế

Sau một thời gian chuẩn bị, VietinBank đã sớm đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo TT41 và các tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy định, quy trình kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân sự…

Theo đó, mô hình 3 tuyến bảo vệ được VietinBank kiện toàn ngay trong quý III/2015 và góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực QTRR tổng thể ở cả cấp độ danh mục và cấp độ giao dịch. Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin được cải thiện, dữ liệu toàn hàng được chuẩn hóa và thông tin hai chiều giữa chi nhánh và trụ sở chính trong công tác QTRR được tăng cường.

VietinBank hoàn thành các phương pháp tính vốn theo quy định của TT41 và theo thông lệ quốc tế, chủ động nghiên cứu phương pháp luận quản lý các rủi ro mới tại trụ cột 2 và nghiên cứu ban hành hoặc điều chỉnh các quy định, quy trình, sản phẩm, các văn bản hướng dẫn vận hành hệ thống, xử lý tác nghiệp theo hướng tinh gọn. đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật...

 

Trong thời gian qua, VietinBank cũng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tại Quyết định 1058/QĐ-TTg về việc “phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và thực hiện đồng thời các biện pháp cải thiện vốn từ nguồn lực nội tại của VietinBank để nâng cao năng lực vốn tự có. Song song với tăng cường quy mô vốn, VietinBank cũng chủ động điều chỉnh cơ cấu danh mục tài sản có rủi ro, kiểm soát hệ số rủi ro bình quân.

VietinBank chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ 01/01/2021

Ngày 23/11/2020, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã phê duyệt thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Đây là yếu tố quan trọng giúp VietinBank hoàn thành mục tiêu tại “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” và tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, tăng cường khả năng đáp ứng vốn cho nền kinh tế.

Với thành quả của các dự án thuộc chương trình Basel II trong hơn 5 năm chuẩn bị và năng lực vốn được cải thiện, ngày 23/12/2020, VietinBank đã có văn bản báo cáo NHNN về việc áp dụng TT41 tại ngân hàng từ 01/01/2021.

Việc VietinBank áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo TT41 và đáp ứng hàng loạt các chuẩn mực Basel II sẽ tạo thế và lực mới để VietinBank tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, cải thiện chất lượng tài sản về chất, tăng khả năng sinh lời gắn liền với QTRR.

Đây cũng là tiền đề để VietinBank tiệm cận với các thông lệ trong khu vực, tăng sức cạnh tranh bền vững trong quá trình hội nhập với thị trường quốc tế cũng như khu vực và khẳng định vai trò, trách nhiệm của VietinBank trong việc xây dựng một hệ thống ngân hàng Việt Nam lành mạnh, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bền vững.

Duy Lập