Ngày 26/4/2021 Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PVGas D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại diện PVGas D cho biết, sự kiện được tổ chức đảm bảo các yêu cầu tác phòng chống dịch bệnh như: thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách khi ngồi họp. Đại hội đồng cổ đông có 19 cổ đông tham dự, tương ứng với 86.820.072 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,47% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của PVGas D.

Tại đại hội đã thảo luận và thông qua 12 tờ trình, báo cáo hoạt động năm 2020 cũng như triển khai các kế hoạch trong năm 2021 như: báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị công ty…

Năm 2021, PVGas D nhắm đích lợi nhuận trước thuế hơn 255 tỷ đồng

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động kép từ đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm mạnh, PV Gas D đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

 

Năm 2021, dịch bệnh Covid- 19 dự kiến còn diễn biến phức tạp, giá dầu nhiều biến động, cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt… trước tình hình đó, PV Gas D xác định sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Đồng thời, công ty đặt kế hoạch năm 2021 với tổng sản lượng khí tiêu thụ là 1.063,1 triệu Sm3, doanh thu 8.308,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 255,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 204,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 89,3 tỷ đồng.

Năm 2021, PVGas D nhắm đích lợi nhuận trước thuế hơn 255 tỷ đồng

Ông Triệu Quốc Tuấn - thành viên HĐQT PV GAS khẳng định: “Những thành tựu nổi bật mà PVGas D đạt được trong năm 2020 là hết sức đáng trân trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của PV GAS cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn khó khăn vừa qua. PV GAS với tư cách là cổ đông lớn, đồng thời là nhà cung cấp khí của PVGas D sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của PVGas D”.

Ông Trần Trung Chính - Chủ tịch HĐQT PV Gas D đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác, cổ đông đã luôn đồng hành cùng với PV Gas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong thời gian tới.

Doãn Phong