Lãnh đạo là mũi nhọn

Năm 2010, EVNNPC bắt đầu triển khai xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các nội dung văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên; năm 2011, ban hành cuốn tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử, thể hiện được các hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức và các bước thực thi văn hóa; năm 2013, soạn thảo và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử tới toàn thể CBCNV với mong muốn CBCNV áp dụng vào thực tiễn trong giao tiếp ứng xử và tác phong làm việc hàng ngày để phát huy được năng lực, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ ứng xử văn minh.

Từ năm 2015, lãnh đạo EVNNPC cùng người đứng đầu 28 đơn vị thành viên ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp. Điều này đã thể hiện quyết tâm trong thực hiện những quy định, chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc văn hóa, văn minh, góp phần triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện và xuyên suốt, thống nhất, đồng lòng nhất trí từ người đứng đầu đến mỗi CBCNV, tạo nên nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng EVNNPC phát triển bền vững.

Đầu năm 2018, các đơn vị EVNNPC đồng loạt triển khai “Hành trình văn hóa EVNNPC”, theo đó, tập trung vào chương trình phong cách lãnh đạo, văn hóa học tập; chương trình nhận diện thương hiệu phong cách EVNNPC; truyền thông; phát triển nội dung văn hóa doanh nghiệp chung và bản sắc riêng; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng với các nội dung văn hóa kinh doanh mới thông qua chương trình “Khách hàng là trung tâm”.

EVNNPC xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng

Trước mắt, EVNNPC tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ công nhân viên theo phương châm: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức và văn hoá cao, có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả, sống có trách nhiệm và nghĩa tình. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao thái độ lãnh đạo tích cực, trang bị kỹ năng mềm làm việc chuyên nghiệp hướng đến hoàn thiện phong cách lãnh đạo EVNNPC với 4 giá trị cơ bản là: Tài, đức, trình độ chuyên môn và trình độ chính trị; đưa công tác văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh.

Theo đó, toàn đơn vị triển khai đào tạo tuyên truyền về ý nghĩa của Slogan đến toàn thể đội ngũ kinh doanh và phát động chương trình đổi mới văn hoá kinh doanh với chủ đề “Vì niềm tin của bạn”; đưa tiêu chí, yêu cầu về thái độ hành vi văn hoá ứng xử trong kinh doanh vào công tác đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của cán bộ quản lý và nhân viên; Đồng thời, triển khai mô hình quản trị và phát triển văn hoá gồm 3 lớp chức năng là lãnh đạo, quản lý và thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua hệ thống thống nhất, hiện đại với quy trình chặt chẽ, cho phép theo dõi, giám sát và thống kê đánh giá kịp thời.

Thông qua chương trình “Hành trình văn hóa”, EVNNPC giúp cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về bản sắc văn hoá của doanh nghiệp. Đây chính là cách làm kinh doanh theo tư duy mới để phát triển bền vững.

 

Văn hóa mang bản sắc EVNNPC

Với mục tiêu từng bước xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, EVNNPC đã thu được những thành quả nhất định, trở thành giá trị nền tảng, từng bước chuyên nghiệp hóa văn hóa doanh nghiệp trong tư tưởng của mỗi CBCNV, mang hình ảnh tốt đẹp của EVNNPC đến với khách hàng.

EVNNPC, bước đầu đã thành công trong thực hiện đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) gắn liền với chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh, EVNNPC sẽ triển khai sâu rộng và có hiệu quả các chương trình của hành trình văn hóa thông qua xây dựng phong cách lãnh đạo mới EVNNPC, học tập không ngừng và các nội dung quan trọng khác.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thay đổi tư duy của đội ngũ lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, công nhân viên theo phương châm "Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả", công tác văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị.

Theo đó, từ tháng 4/2018, tổ chức triển khai chương trình hội thảo, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực, phong cách lãnh đạo và quản trị đổi mới kinh doanh tại các đơn vị theo chương trình, nội dung thống nhất của "Hành trình văn hóa EVNNPC". Tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về văn hóa doanh nghiệp; triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản trị văn hóa doanh nghiệp tập trung thống nhất trong toàn Tổng công ty, đưa hệ thống vào sử dụng giai đoạn 1 từ tháng 7/2018. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống nội dung văn hóa doanh nghiệp dùng chung thống nhất để triển khai thực hiện các chương trình hành động hiệu quả.

EVNNPC đã triển khai chương trình nhận diện thương hiệu theo phong cách EVNNPC với khẩu hiệu "Vì niềm tin của bạn" nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng bộ cho hình ảnh EVNNPC trên đường đổi mới vì khách hàng và sự phát triển của đất nước.

EVNNPC tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, trong đó, lãnh đạo phải là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả, đưa tổ chức phát triển lành mạnh, lấy phương châm hoạt động “Vì sự phát triển cộng đồng”. Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC là phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Đây là nét văn hóa rất riêng khẳng định phong cách doanh nghiệp của EVNNPC.

Hà Nam