Xem tình huống cứu thua xuất thần của Leno:

 

Bernd Leno,Arsenal,Tottenham

Bernd Leno,Arsenal,Tottenham

Hai pha cứu thua liên tiếp của Bernd Leno

* T.A