Dưới đây là nội dung của hướng dẫn dưới dạng Infographic:

Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
 
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19
Hướng dẫn mới nhất về cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19

 >>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Video hướng dẫn đánh giá cấp độ thích ứng an toàn Covid-19

Video hướng dẫn đánh giá cấp độ thích ứng an toàn Covid-19

Bộ Y tế vừa xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ thích ứng an toàn Covid-19, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.