• Tiêu chảy là bệnh gì?

    Tiêu chảy là bệnh gì?

    Tiêu chảy là bệnh đi cầu lỏng phân với số lượng và số lần nhiều hơn so với bình thường. 

    11:00 | 19/01/20180