Vụ VN Pharma: 3 Bộ Y tế, Công Thương, Ngoại giao trả lời thẩm vấn