Để phân loại và định hình một cách tốt nhất, mỗi hãng xe có một cách đặt ký hiệu riêng cho từng dòng sản phẩm của mình.

Ý nghĩa dấu chấm giữa biển số xe 5 số không mấy ai hiểu được

Ý nghĩa các ký hiệu, đèn cảnh báo trên xe ô tô

Ý nghĩa ẩn sau logo của các hãng xe

Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
 
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô
Ý nghĩa thực sự của những chữ viết tắt sau ô tô

(Theo Tạp chí giao thông)