Sở lao động Mỹ thực hiện sự so sánh mức lương và mức độ căng thẳng của 767 công việc khác nhau, kết quả cho thấy có 7 công việc mức lương tốt nhưng chịu ít áp lực.

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,

công việc, lương cao, căng thẳng, lao động, nhân viên, việc làm, nghề nghiệp,