Đối hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 3 tháng trở lên: Điểm b, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định: "b.1) - Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi. b.2) - Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc HĐLĐ thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần."

Như vậy, cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 7 bậc thuế với 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

Thuế thu nhập cá nhân của người làm việc nhiều nơi
Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi thì tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (gồm 7 bậc thuế với 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%)

Phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Căn cứ điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất. Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ được quy định như sau:

 
Thuế thu nhập cá nhân của người làm việc nhiều nơi
Thuế thu nhập cá nhân của người làm việc nhiều nơi

Với HĐLĐ dưới 3 tháng: Điểm i, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: "Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký HĐLĐ (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, điều 2 Thông tư này) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 2 công ty), trong đó có nơi không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập (cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi thì không được làm cam kết để tạm thời không bị khấu trừ).

(Theo NLĐ)