Đối chiếu với quy định hiện hành, người nghỉ hưu vào năm 2020 có khá nhiều lợi thế hơn.

Đối với người nghỉ hưu khi đủ tuổi, Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ… thì sẽ được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Song, điểm a Khoản 1 Điều 219 BLLĐ 2019 đã sửa đổi Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động từ năm 2021 được siết chặt hơn như  phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; Nam đủ 60 tuổi 3 tháng; nữ đủ 55 tuổi 4 tháng (sau đó mỗi năm tăng thêm 03 tháng với nam; 4 tháng với nữ để đến năm 2028, nam nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi và năm 2035, nữ nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi)…

Hàng loạt lợi thế đối với người nghỉ hưu vào năm 2020

Theo quy định trên, năm 2020 là cuối cùng áp dụng tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ. Bắt đầu sang năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng lên.

Trường hợp người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, nhưng đến năm 2021, lao động nam mới đủ 60 tuổi, nữ mới đủ 55 tuổi thì chưa được hưởng lương hưu luôn, mà phải bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đợi đến đủ 55 tuổi 4 tháng với nữ, 63 tuổi 3 tháng mới được hưởng  lương hưu. 

 

Với người nghỉ hưu trước tuổi, điều kiện để hưởng lương hưu với người lao động nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 cũng được quy định mới theo BLLĐ 2019.

Theo Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, năm 2020, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và thuộc một trong các trường hợp: Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng lương hưu (với mức thấp hơn).

Song theo khoản 1 Điều 219 BLLĐ 2019, năm 2021, người nghỉ hưu trước tuổi chỉ được hưởng lương hưu nếu:

Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Nam phải đủ 55 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Có tuổi thấp hơn 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu: Nam phải đủ 50 tuổi 3 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 4 tháng; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên..

Như vậy, điều kiện về tuổi đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 cũng chặt chẽ và cao so với năm 2020, nghĩa là người nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2020 sẽ có lợi thế hơn so với người nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2021.

(Theo An ninh Thủ đô)