Theo quy định, mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc hoặc bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện để người tham gia BHXH nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021 được hưởng lương hưu ở mức tối đa cụ thể như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc

Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa đối với NLĐ tham gia BHXH bắt buộc bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa từ năm 2021

NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 đã được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 được hưởng lương hưu ở mức tối đa khi:

Đối với nữ phải đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.

 Đối với nam

 

Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 1/1/2021 đến 31/12/2021: Phải đóng đủ 34 năm BHXH (hiện hành chỉ cần đóng đủ 33 năm BHXH trở lên).

Trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1/1/2022 trở đi: Phải đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được giải quyết về hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 108/2014, để được hưởng lương hưu ở mức tối đa cần đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH như trên.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa với người tham gia BHXH tự nguyện

Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối đa đối với người tham gia BHXH tự nguyện bằng 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Người tham gia BHXH tự nguyện đáp ứng đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 được hưởng lương hưu ở mức tối đa khi:

Đối với nữ: Phải đóng đủ 30 năm BHXH trở lên.

Đối với nam: Nếu nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 31/12/2021: Phải đóng đủ 34 năm BHXH trở lên (hiện hành chỉ cần đóng đủ 33 năm BHXH trở lên); nếu nghỉ hưu từ 1/1/2022 trở đi: Phải đóng đủ 35 năm BHXH trở lên.

(Theo Dân Việt)