6 ngạch công chức theo quy định mới từ 1/7/2020
Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, sẽ có 6 ngạch công chức thay vì 5 ngạch công chức như Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2008.
 

(Theo Dân Việt)