Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng, người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi áp dụng cho lợn con và lợn thịt các loại. Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Với các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn chi phối của DN lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh này sẽ được hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi áp dụng cho lợn con và lợn thịt.

Riêng lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi. Mức hỗ trợ tối đa cho các DN không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bảo hiểm (nếu có).

Quyết định mới về chính sách hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi
Lợn thịt của các hộ dân bị tiêu hủy do DTLCP sẽ được hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi

Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương, quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại. Các tỉnh, thành phố còn lại có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương 50% trở lên thì chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện.

 

Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% từ hỗ trợ ngân sách nhà nước. Riêng các địa phương chưa cân đối được ngân sách còn lại, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 70% từ ngân sách nhà nước.

Các địa phương huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do DTLCP. Trong trường hợp các địa phương có mức hỗ trợ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương và 70% quỹ dự phòng tài chính, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch.

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại địa phương mình. Trong khi đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phòng, chống DTLCP.

Trong quyết định mới này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hoặc trình HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

B.H