Đại diện EVNGENCO1 cho biết, hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của EVNGENCO1 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua và báo cáo Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV).

Đối với việc xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất khi chuyển giao cơ sở nhà, đất của EVNGENCO1 về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, xử lý, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ngày 15/9/2020. Trên cơ sở đó, ngày 26/10/2020, EVN có văn bản báo cáo UBQLV về việc xử lý tài chính khi bàn giao tài sản của EVN cho UBND tỉnh Quảng Ninh. EVNGENCO1 vẫn tích cực bám sát UBQLV và các bộ phận có liên quan để thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

EVNGENCO1 đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp
 Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của ĐHĐ không ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa của công ty mẹ - EVNGENCO1
 

Về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ), theo ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, EVNGENCO1 đang rà soát toàn bộ diện tích đang quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của ĐHĐ cũng được EVN báo cáo Thủ tướng Chính phủ là không ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa của Công ty mẹ - EVNGENCO1.

Đại diện EVNGENCO1 cho biết, tổng công ty cũng đã hoàn thành việc thanh tra quyết toán thuế năm 2019.

Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tại Hội nghị người lao động bất thường diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua. Trong thời gian tới, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp vẫn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1.

H.Nam