Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, ngày 8/10/2018, Chính phủ có Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó, đã giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu vấn đề ủy thác thu BHXH để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

bảo hiểm xã hội

Căn cứ thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ thu BHXH thời gian qua, BHXH Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng đề án ủy thác thu BHXH, nhằm đánh giá rõ thực trạng triển khai công tác thu và đề xuất phương án ủy thác thu phù hợp… Theo đó, ủy thác thu BHXH được xác định là việc cơ quan BHXH ủy thác cho đơn vị (có tư cách pháp nhân) nhận ủy thác thực hiện thu các khoản BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện của tổ chức sử dụng lao động, người lao động và người dân - do cơ quan BHXH quản lý thu theo quy định của pháp luật thông qua văn bản ủy thác hoặc hợp đồng ủy thác.

Việc ủy thác thu được nghiên cứu hướng tới mục tiêu chung là đa dạng hóa các phương thức thu, nộp BHXH để phục vụ người tham gia BHXH ngày càng tốt hơn cũng như mở rộng đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 28-NQ/TW; đảm bảo thu BHXH đúng, đủ, kịp thời, minh bạch, giảm thiểu được tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH; góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp BHXH; nâng cao hiệu quả quản lý, giúp ngành BHXH tập trung vào tăng cường, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra về BHXH và giảm nợ đọng…

 

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, việc ủy thác thu phải được hiểu đúng là ủy thác một phần hoạt động thu trong cả quá trình thực hiện công tác thu, chứ không phải là cả quá trình thực hiện. Về cơ bản, BHXH Việt Nam vẫn là đầu mối thực hiện và có trách nhiệm thực hiện công tác thu và quản lý thu, giải quyết các chế độ, đảm bảo mọi quyền lợi của các đối tượng tham gia BHXH theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng đề án ủy thác thu BHXH, tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, tổ chức liên quan và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã trình bày, báo cáo một số nội dung liên quan; đồng thời tham mưu, đề xuất các phương án thực hiện.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu giao các đơn vị trực thuộc tập hợp các ý kiến, nghiên cứu những vướng mắc liên quan để trình lãnh đạo Ngành xem xét và chỉ đạo, sớm có báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn.

PV