Hiện nay, nhiều người lao động (NLĐ) vẫn còn mơ hồ về việc mình có được tăng lương hay không, khi lương tối thiểu vùng tăng.

Tại điều 4 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020 như sau: Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Từ ngày 1/1/2020, những ai sẽ được tăng lương?
Không phải tất cả người lao động đều được tăng lương khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1-1-2020

Như vậy, không phải tất cả NLĐ đều được tăng lương khi lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1-1-2020. Chỉ những NLĐ thuộc các trường hợp sau:

1. Người đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Theo quy định tại điều 4 Nghị định 90 nêu trên, NLĐ làm công việc đơn giản nhất, trong điều kiện bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng và hoàn thành định mức công việc được trả lương ít nhất bằng với mức lương tối thiểu vùng. Do đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng, NLĐ đang có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng lương để bảo đảm bằng với mức lương tối thiểu vùng.

Từ ngày 1-1-2020, mức lương thấp nhất của những NLĐ này như sau:

 
Từ ngày 1/1/2020, những ai sẽ được tăng lương?

2. Người làm công việc đã qua đào tạo đang hưởng lương thấp hơn 7% lương tối thiểu vùng

Vẫn theo điều 4 Nghị định 90, NLĐ làm công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương được hưởng ít nhất phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Khi lương tối thiểu vùng tăng, những NLĐ đã qua đào tạo đang hưởng mức lương thấp hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng sẽ đương nhiên được tăng lương.

Thế nào là NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề? Khoản 2, điều 5 Nghị định 90 giải thích đó là những người đã có văn bằng, chứng chỉ như: Bằng trung cấp, Bằng cao đẳng, bằng đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ…

Từ ngày 1-1-2020, mức lương thấp nhất của những NLĐ đã qua đào tạo, học nghề như sau:

Từ ngày 1/1/2020, những ai sẽ được tăng lương?

Đó là những điều kiện cần và đủ để NLĐ được tăng lương từ ngày đầu năm 2020.

(Theo Người Lao Động)