Từ 15/1/2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế
 

(Theo Pháp luật TP.HCM)