Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 27/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014 quy định về phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa được NHNN ban hành.

Theo đó, Thông tư 27 quy định với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) được miễn phí rút tiền mặt trong tháng khi giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

 
Miễn phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

TCTD sẽ chịu mức phí 0,005% trên số chênh lệch dương trong tháng giữa giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán trừ giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về NHNN cùng nơi mở tài khoản.

Hiện nay, theo Điều 3 Thông tư 35/2014/TT-NHNN, khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số tiền rút.

Ngân hàng Nhà nước cũng đồng thời bổ sung quy định về phương thức thu phí rút tiền mặt  ở Thông tư 27 này. Theo quy định này, hàng tháng, sau khi tính và thu phí rút tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chứng từ thu phí theo Bảng kê tính phí theo Phụ lục đính kèm Thông tư này, hạch toán khoản thu phí rút tiền mặt theo quy định về Hệ thống tài khoản kế toán được ban hành tại Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015 quy định hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sổ tay hướng dẫn vận hành của hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán lập ngân sách và tích hợp hệ thống.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

Anh Tuấn