Chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Theo đó, không có sự phân biệt về tiền lương của người có bằng chính quy hay tại chức. Việc trả lương được thực hiện theo nguyên tắc phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn trả lương (từ ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ và từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật dùng để trả lương) của cơ quan, đơn vị.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước) thì cũng không có sự phân biệt giữa người có bằng chính quy với tại chức.

Tuy nhiên, trong việc xây dựng thang lương, bảng lương thì có sự khác biệt trong việc tính lương của người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Cụ thể, việc xây dựng thang bảng lương trong các doanh nghiệp được áp dụng theo Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương, phụ cấp và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP.

Thang lương lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh

 
lương tối thiểu,tăng lương,tiền lương,lương cơ sở

Bảng lương lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh

lương tối thiểu,tăng lương,tiền lương,lương cơ sở

Bảng lương chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ

lương tối thiểu,tăng lương,tiền lương,lương cơ sở

(Theo VOV)