Dự kiến, từ 1-7-2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Theo quy định của pháp luật, lương cơ sở là mức lương làm căn cứ tính mức đóng cũng như mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm. Chính vì vậy, tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động từ 1-7-2020 khi lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng sẽ không hề nhỏ. Cụ thể:

Tăng mức đóng BHXH, BHYT

Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?

Tăng mức hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp

Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
 
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?
Tăng lương cơ sở sẽ tác động thế nào đến công chức, viên chức?

(Theo Người Lao Động)