Ngày 25/12/2019, Kiểm toán Nhà nước đã có công văn gửi SABECO thông báo về việc kiến nghị không phải nộp ngân sách số lợi nhuận hơn 2.495 tỷ đồng chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của SABECO.

Công văn nêu rõ: “Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị SABECO nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là hơn 2.495 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm toán, việc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với SABECO, khi đó là doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước chiếm 89,59% vốn điều lệ, là phù hợp với các quy định về trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước”.

Sự thật về 2.495 tỷ đồng SABECO phải nộp vào ngân sách
Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh, bỏ kiến nghị “SABECO phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495 tỷ đồng".

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước cho biết, ngày 18/12/2017 (sau thời điểm kết thúc kiểm toán), Bộ Công Thương đã bán đấu giá 343 triệu cổ phiếu do Nhà nước sở hữu, tương đương 53,59% vốn điều lệ của SABECO cho Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196 ngày 4/12/2019, cơ quan này điều chỉnh, bỏ kiến nghị: “SABECO phải nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495 tỷ đồng”.

Kiểm toán Nhà nước lý giải, cơ sở để đưa ra kiến nghị SABECO phải nộp 2.495 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối do người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không tổ chức đại hội cổ đông để phân phối và nộp ngân sách theo quy định.

“Việc kiến nghị SABECO tại thời điểm là doanh nghiệp Nhà nước (trước khi tổ chức đấu giá để Công ty TNHH Vietnam Beverage mua 53,59% cổ phần của SABECO do Nhà nước sở hữu) phải nộp lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 là chính xác và đúng quy định pháp luật”, Kiểm toán Nhà nước khẳng định.

 

Tuy nhiên, sau đó Nhà nước đã bán đấu giá 53,59% cổ phần của SABECO do Nhà nước sở hữu cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (Công ty con của ThaiBev).

Vì vậy, sau khi Nhà nước bán 53,59% cổ phần của SABECO, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của ThaiBev và SABECO liên quan đến việc nộp lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của SABECO, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho ý kiến về 2 vấn đề:

Một là, Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Bộ Công Thương tại SABECO có trình bày đầy đủ, rõ ràng về việc SABECO sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước để dự phòng nguồn cho nộp phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phát sinh từ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015 hoặc SABECO có nghĩa vụ tiếp tục phải nộp phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế phát sinh từ khoản thuế này phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015 để nhà đầu tư biết hay không?

Hai là, giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Nhà nước tại SABECO có bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước của SABECO hay không?

Trường hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra lại hồ sơ thoái vốn Nhà nước tại SABECO cho thấy giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Nhà nước tại SABECO đã bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước thì Kiểm toán Nhà nước sẽ điều chỉnh giảm kiến nghị, không tiếp tục đề nghị SABECO nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016.

Sau khi nhận được ý kiến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo, Kiểm toán Nhà nước chính thức thông báo điều chỉnh, bỏ kiến nghị “SABECO phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495 tỷ đồng".

Tương tự, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là gần 1.392 tỷ đồng, đến nay HABECO cơ bản đã nộp đầy đủ.

Ngọc Hà