Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Giữ nguyên lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành 13/8/2020.

Vào năm 2019, tại Quyết định 355/QĐ-TTg, mức lãi suất này cũng được Chính phủ ấn định mức 4,8%/năm và không thay đổi từ năm 2018 tại Quyết định 370/QĐ-TTg và năm 2017 tại Quyết định 630/QĐ-TTg.

Như vậy, hiện nay, mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội vẫn được giữ nguyên so với năm 2019.

Anh Tuấn