Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 
Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

(Theo Vietnamplus)