Nghị định 38/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 9.5.2019 quy định mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng lên là 1.490.000 đồng/tháng.

Bộ Nội vụ cũng đang Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới quy định tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hưởng áp dụng từ ngày 1.7.2019, cụ thể như sau:

- Cách tính lương của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới:

Mức lương = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới

- Cách tính các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở mới:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới
 

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung:

Mức phụ cấp = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

- Về mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu được tính theo công thức:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu = 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng

- Ngoài ra, đối với đại biểu Hội đồng nhân các cấp thì mức hoạt động phí còn được tính theo công thức như sau:

Mức hoạt động phí = Mức lương cơ sở 1.490.000 x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới được thông qua thì cách tính này sẽ chính thức được áp dụng vào tháng 7.2019.

(Theo Dân Việt)