Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/ tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được điều chỉnh từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Cụ thể, những người có thu nhập từ 10 đến 50 triệu đồng sẽ phải đóng thuế theo các mức khác nhau tùy thuộc vào số lượng người phụ thuộc.

 

(Theo Lao động Thủ đô)