Một trong những nội dung được Bộ Tài chính nhấn mạnh là yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, việc tổ chức các đoàn công tác trong nước, nước ngoài đảm bảo hạn chế tối đa, triệt để tiết kiệm, trường hợp cần thiết tổ chức đoàn công tác phải xác định cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn; nghiêm cấm việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch.

“Việc tổ chức các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới phải bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; không tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các cơ quan liên quan”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính,ngân sách nhà nước,công tác nước ngoài
 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cắt giảm tối đa các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, tổ chức lễ kỷ niệm, lễ khởi công, lễ khánh thành. Không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực, phô trương, hình thức.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho rằng cần triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, tăng cường hơn nữa việc thực hiện nhận văn bản chỉ đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế tối đa in, sao chụp giấy tờ không cần thiết, tận dụng tối đa giấy in 2 mặt.

Bộ này cũng nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, không đúng quy định, sử dụng kinh phí để tạm ứng đối với những công việc, nội dung không đúng quy định. Trường hợp phát hiện sử dụng kinh phí không đúng chế độ, định mức quy định phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và các đối tượng có liên quan.

L.Bằng