Nhóm lãnh đạo Bộ Giao thông thời Đinh La Thăng gây thất thoát tiền, tài sản Nhà nước
 
Nhóm lãnh đạo Bộ Giao thông thời Đinh La Thăng gây thất thoát tiền, tài sản Nhà nước

(Theo Lao động)