Ngày 3/9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng một số cơ quan khác tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến phụng sự tổ quốc, nhân dân
Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại lễ phát động.

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương đánh giá: Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII và góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

“Cuộc vận động này cũng thể hiện tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cuộc vận động này hết sức có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước ta đang tiến hành kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân được đề ra 74 năm trước”, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chia sẻ: Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” hôm nay là một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh việc phát động Cuộc vận động. Doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế, chính sách mà chính họ phải có tiếng nói và tham gia vào quá trình hoàn thiện và xây dựng các cơ chế, chính sách. Chỉ có như vậy thì các cơ chế, chính sách mới phản ánh kịp thời, sát nhất với thực tiễn cuộc sống, tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

 

Cho rằng doanh nghiệp, doanh nhân góp ý xây dựng thể chế chính sách phát triển kinh tế không phải là việc làm mới, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: Suốt hành trình cải cách hơn 3 thập kỷ qua, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay với Đảng, Nhà nước trong những nỗ lực cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh. 

Dẫn những sáng kiến như “ba phần kế hoạch trong xí nghiệp công nghiệp”, “khoán sản phẩm trong nông nghiệp” trong những năm đầu của hành trình cải cách , ông Vũ Tiến Lộc đánh giá: Sự gặp gỡ giữa ý Đảng với lòng dân, sự sáng tạo của doanh nghiệp và người dân là nguồn lực vô tận cho sự phát triển của đất nước.

Dù vậy, theo ông Vũ Tiến Lộc, cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” được phát động lần này vẫn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước ta tổ chức cuộc vận động quy mô lớn và rộng khắp để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới.

Thể lệ Cuộc vận động:

Các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
1 Giải đặc biệt trị giá 300 triệu đồng.

3 Giải nhất mỗi giải là 100 triệu đồng. 

5 giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng

10 giải ba mỗi giải 20 triệu đồng

20 giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng 

 Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động đến 31/12/2019.

Thời gian xét chọn góp ý, đề xuất: Từ tháng 1 đến tháng 3/2020.

Lễ Tôn vinh và Trao giải dự kiến: Tổ chức vào tháng 4/2020.  

 H.Duy