Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng (BT).

Dẫn chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay Chính phủ yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội dự án luật tại kỳ họp thứ 7 (dự kiến vào tháng 5/2019) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (dự kiến tháng 12/2019).

Tình hình 'rất gấp', Bộ hỏi quan điểm tỉnh về dự án BT
Một dự án BT gây nhiều tranh cãi ở Hà Nội.
 


Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tiến độ xây dựng luật được Chính phủ giao “là rất gấp”. Cho nên để tạo cơ sở hoàn thiện dự án luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, địa phương tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT do mình là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng muốn các bộ, ngành địa phương “nêu quan điểm của mình” về việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức Đối tác công tư để cơ quan soạn thảo Luật tổng hợp.

Nội dung cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo là đánh giá, nhận xét về tác động của dự án BT đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đối với việc giảm gánh nặng cho ngân sách (nếu có)...

Mới đây, Bộ Tài chính cũng có văn bản yêu cầu kể từ ngày 1/1/2018 tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công (đất đai) để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành.

L.Bằng