Đây là một trong những nội dung của Quyết định 490 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Chương trình đề ra các mục tiêu tập trung thực hiện CCHC ở ba lĩnh vực trọng điểm: Cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính và hiện đại hóa hành chính nhà nước.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể và khả thi; Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC ở các lĩnh vực đạt tối thiểu 90%; 100% tổ chức, bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ; thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu giảm 10% chi trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Trên lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, chương trình đưa ra mục tiêu đến năm 2025, 100% TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 50% TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (hồ sơ phát sinh trực tuyến) đạt tối thiểu 50%.

 

Tây Ninh đang là một trong những tỉnh có tỉ lệ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cao trên cả nước. Hiện tỷ lệ TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4 của Tây Ninh là 1.818/1.877 TTHC, đạt tỷ lệ 96,86% tổng số TTHC. Trong đó cấp tỉnh 1.432 TTHC, cấp huyện 251 TTHC và cấp xã 135 TTHC thực hiện dịch vụ công mức độ 4.

Kết quả này cho thấy quyết tâm rất cao của Tây Ninh trong thực hiện CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng, vượt so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Tây Ninh quyết tâm cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Giao diện Cổng dịch vụ công Tây Ninh

Để thực hiện Quyết định 490, UBND tỉnh Tây Ninh giao các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền CCHC; tăng cường các hình thức hỏi đáp trực tuyến trên Cổng hành chính công của tỉnh; tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến qua nhiều kênh với cá nhân, tổ chức để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức với cơ quan nhà nước.

Ưu tiên việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực để phục vụ CCHC. Lấy tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin là tiêu chí đầu tiên để xác định những bước tiến trong CCHC của tỉnh, của địa phương và ở mỗi cơ quan, đơn vị. Chủ động thực hiện nhiều cơ chế thí điểm phù hợp với thực tế địa phương để tạo ra những đột phá trong công tác CCHC…

Ngọc Hân