Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân đến năm 2030.

Ngoài mục tiêu ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp, Bộ còn đề ra mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu trong khối ASEAN (ASEAN 4).

“Tăng trưởng mức đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp tư nhân đạt khoảng 23-25% vào năm 2030”, một mục tiêu khác được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra.

Chờ đến 2030: Riêng điểm này Việt Nam sẽ hàng đầu ASEAN
Xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển. Ảnh: L.Bằng

Quan điểm phát triển bền vững doanh nghiệp tư nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ra là xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và môi trường kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển, không hạn chế quy mô, mọi ngành nghề, lĩnh vực. “Kể cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không cấm”.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 8 nhóm giải pháp, với các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành.

Trong đó, nhóm giải pháp thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu tư kinh doanh bền vững của doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Trong nhóm giải pháp hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra ý tưởng nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ trong quý I/2019 ban hành Nghị quyết của Chính phủ hướng dẫn, bổ sung một số chính sách quy định tại Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Theo đó, bổ sung một số lĩnh vực vào Danh mục ưu đãi đầu tư; bổ sung một số gói thầu ưu đãi cho DN nhỏ và DN siêu nhỏ ở một số lĩnh vực mà DN đó có thể cung cấp được theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Với nhóm giải pháp tăng cường liên kết DN, hỗ trợ DN tham gia các cụm, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nghiên cứu xây dựng Đề án hình thành liên đoàn kinh tế tư nhân. Mục tiêu là phát huy tối đa sức mạnh và nguồn lực từ khu vực này cho phát triển kinh tế xã hội bền vững, trong đó có các giải pháp, chính sách khuyến khích thúc đẩy liên minh, liên kết chặt chẽ giữa các DN tư nhân... trình Thủ tướng trong quý III/2019.

L.Bằng