Bộ Tài chính vừa có văn bản đánh giá tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Licogi - CTCP.

Đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi, Bộ Tài chính cho hay lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ cũng giảm hơn 122 tỷ đồng so với 2016. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm mạnh gần 10 lần (năm 2016 đạt 158 tỷ đồng thì năm 2017 chỉ còn 16,7 tỷ đồng).

Sang năm 2018, doanh thu công ty mẹ 6 tháng 2018 tiếp tục giảm hơn 77,8 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2017.

Đánh giá tình hình toàn tổng công ty Licogi, Bộ Tài chính cho hay doanh thu năm 2017 giảm 200 tỷ đồng so với 2016. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm hơn 58,7 tỷ đồng.

Thua lỗ nặng, Bộ Tài chính cảnh báo tình hình tài chính Licogi
Licogi bị đánh giá là kinh doanh thua lỗ, kém hiệu quả.
 

“Kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của tổng công ty năm 2017 lần lượt là 0,79 và 0,49”, Bộ Tài chính phân tích.

Kết quả trên, theo Bộ Tài chính, tổng công ty “chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp”. Cho nên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm và có giải pháp để khắc phục tình trạng trên.

Phân tích hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty mẹ Licogi tại thời điểm ngày 31/12/2017 và 30/6/2018, Bộ Tài chính thấy rằng hệ số này đều là 4,48 lần. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của tổng công ty trong 6 tháng năm 2018 âm 96,7 tỷ đồng.

“Kết quả cho thấy công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 4 tháng. Lý do là tài sản ngắn hạn của tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm ngày 30/6/2018 chỉ khoảng 40 tỷ đồng”, Bộ Tài chính đánh giá.

Lương Bằng