Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện những sai sót trong chương trình vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận kiểm toán Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 kéo dài từ 24/3/2017 đến 16/5/2017. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã làm việc tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái,...

Đây là chương trình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Trung ương, địa phương.

Chương trình có chi phí đầu tư được kiểm toán là hơn 700 tỷ. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót tài chính. 

Kiểm toán chỉ ra sai sót sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới
Ảnh minh họa

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Trong đó thu hồi nộp ngân sách hơn 529 triệu đồng, giảm thanh toán là hơn 8,8 tỷ đồng, xử lý khác là hơn 7,1 tỷ đồng.

 

Cụ thể hơn, các ban quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu, thanh toán vẫn có sai sót, phải giảm trừ thanh toán hơn 16,3 tỷ đồng. Trong đó sai khối lượng hơn 2,7 tỷ đồng, sai đơn giá hơn 6,5 tỷ đồng, sai định mức 908 triệu đồng, sai khác là hơn 6,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán tài chính và thông báo kết quả kiểm toán Chương trình đô thị miền núi phía Bắc năm 2016, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh nêu trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm bảo tuân thủ đúng các cam kết trong Hiệp định, quy định hiện hành của Chính phủ và Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình.

Chỉ đạo UBND các thành phố rà soát, điều chỉnh sổ sách, Báo cáo tài chính theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan và UNBD các thành phố thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia dựa trên kết quả - Khu vực miền núi phía Bắc có mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một khuôn khổ thực hiện Chương trình Phát triển Đô thị Quốc gia.

Mục tiêu phát triển của Chương trình là tăng cường năng lực của các thành phố miền núi phía Bắc tham gia trong công tác lập kế hoạch, thực hiện đầu tư và duy trì cơ sở hạ tầng đô thị.

Công cụ cho vay theo Chương trình dựa trên kết quả (PforR) của Ngân hàng Thế giới được sử dụng cho hoạt động này. Chương trình được thực hiện tại 7 thành phố (bao gồm Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang và Yên Bái) với tổng kinh phí 300 triệu USD (trong đó 250 triệu USD là vốn IDA của WB, 50 triệu USD là vốn đối ứng).

L.Bằng