Ngày 5/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại năm 2020 và 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới; khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu rất cực đoan.

Nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách kinh tế đóng góp cho phát triển đất nước
Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả đất nước.

5 năm qua (2016-2020), hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó bao gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 9 nghị quyết và 3 kết luận của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia đóng góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế- xã hội đã được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách kinh tế đóng góp cho phát triển đất nước
Ban Kinh tế đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội
 

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Ban Kinh tế trung ương đã chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức thành công hàng chục diễn đàn, hội nghị, hội thảo lớn tầm quốc gia và quốc tế, không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến, mà còn huy động trí tuệ trong và ngoài nước phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quyết sách lớn về kinh tế của Đảng.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Bình đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về kinh tế- xã hội.

Theo đó, cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược.

Ngoài ra, cần tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội đất nước; Làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội.

Ông Bình tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Kinh tế Trung ương với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Đảng và đất nước.

H.Duy

Vượt qua biến cố, top 10 tăng trưởng cao của thế giới

Vượt qua biến cố, top 10 tăng trưởng cao của thế giới

Năm năm qua, kinh tế Việt Nam chịu nhiều biến cố với những thử thách khốc liệt. Kiên trì theo đuổi mục tiêu "vì một Việt Nam hùng cường", Việt Nam đã chống chọi tốt hơn đối với những cú sốc khủng khiếp.