Năm 2020, 63,94% người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tham gia điều tra xã hội học SIPAS đã nộp hồ sơ và nhận kết quả dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tăng 17,01% so với năm 2019.

Theo ghi nhận của tỉnh Bắc Kạn, người dân, tổ chức chủ yếu chỉ đi lại 1 lần để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với tỷ lệ 74,84%, không có phản ánh về tình trạng phải nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí. Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt 93,1%.

Từ đó, sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN về tiếp cận dịch vụ, TTHC, công chức, kết quả dịch vụ và tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị đều tăng so với năm 2019. Trong đó, sự hài lòng về phục vụ hành chính chung đạt 89,97%, tăng 2,78% so với năm 2019; sự hài lòng về TTHC đạt 90,79%, tăng 2,33% so với năm 2019; sự hài lòng về công chức đạt 91,23%, tăng 4,41% so với năm 2019, cao hơn trung bình chung của cả nước.

Ngoài ra, tỷ lệ sự hài lòng về kết quả dịch vụ hành chính công cũng đạt 93,15%, tăng 2,89% so với năm 2019.

Bắc Kạn tăng 15 bậc xếp hạng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

 

Trong quý I/2021, Bắc Kạn đã công bố 14 TTHC và được tỉnh địa phương hóa nội dung, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và đồng bộ dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Bắc Kạn để tạo thuận tiện trong việc tìm hiểu và tra cứu TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Hiện tỉnh Bắc Kạn thực hiện 100% số TTHC được quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được công bố quy trình nội bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng ban hành 3 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết của 35 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng. Đây là cơ sở để xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử  năm 2021, đồng thời chỉ đạo rà soát, lựa chọn TTHC đáp ứng việc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo biểu mẫu điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Hiện Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ kiểm thử các TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp mã số hồ sơ kiểm thử để Văn phòng Chính phủ thẩm định, kiểm duyệt…

D.A