Theo đó, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng, nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và tầm nhìn Việt Nam, các chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng của cả nước; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. 

Cụ thể, Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển một số nhóm ngành trọng điểm như:

a). Công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ;

b). Xây dựng và kinh doanh bất động sản;

c). Nông, lâm nghiệp và thủy sản;

d). Thương mại-du lịch và dịch vụ;

đ). Y tế, chăm sóc sức khỏe;

 

e). Giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Thái Nguyên thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ để thu hút đầu tư nước ngoài
Dây chuyền cán thép công nghệ Italia của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên.

Từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên thu hút được 9 dự án đầu tư nước ngoài; trong đó, 8 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo và 1 dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ với tổng số vốn đăng ký hơn 29,4 triệu USD.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện hiệu quả việc xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án đã ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời ưu tiên quỹ đất tại Khu Công nghiệp Sông Công 2 nhằm chớp lấy cơ hội thu hút đầu tư các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo và công nghiệp phụ trợ của các tập đoàn lớn dịch chuyển đầu tư từ các nước khác sang, hình thành chuỗi cung ứng mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Minh Đức