Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn chỉnh hệ thống sản xuất CNHT nhằm phát triển hiệu quả, vững chắc các ngành công nghiệp.

Cụ thể, Nghệ An phấn đấu giá trị sản xuất CNHT tăng bình quân 9-10%/năm để đến năm 2025 chiếm 10-12% giá trị toàn ngành công nghiệp, đến năm 2020, giá trị CNHT chiếm 20% giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp; đào tạo lao động kỹ thuật cao tăng bình quân 5%/năm và chiếm 15% lao động ngành công nghiệp.

Nghệ An dành 32,8 tỷ đồng để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT
Tỉnh Nghệ An đã xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Nghệ An giai đoạn từ nay đến năm 2025.
 

Để thực hiện mục tiêu trên, dự kiến từ nay đến năm 2025, Nghệ An dành 32,8 tỷ đồng để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung ứng cho khách hàng trong và ngoài nước xúc tiến thương mại; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu các ngành CNHT ưu tiên phát triển; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng nguyên, vật liệu; hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu chuỗi sản xuất toàn cầu; hỗ trợ doanh nghiệp CNHT tiếp cận nguồn vay đầu tư dài hạn với lãi suất thấp; hỗ trợ xúc tiến đầu tư các nhà cung cấp FDI các ngành, lĩnh vực CNHT ưu tiên.

Nghệ An cũng ưu tiên thu hút dự án CNHT công nghệ cao và các dự án lớn tạo động lực, thu hút vệ tinh phát triển CNHT, nhất là khu vực FDI để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp CNHT; phấn đấu giai đoạn 2018-2025 tăng bình quân 3% doanh nghiệp/năm và đến năm 2025 có từ 10-12% số lượng doanh nghiệp toàn ngành có thể tham gia cung ứng vào chuỗi giá trị của các tập đoàn.

An Hưng