Theo đó, Thành phố đặt ra mục tiêu sẽ thu hút sự tham gia của 20 - 25 doanh nghiệp với 25 - 30 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố năm 2021. Phấn đấu 100% các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Thành phố; giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố tăng 10 - 12% so với năm 2020, đóng góp 35 - 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn Thành phố, 15% tổng kim ngạch xuất khẩu Thành phố.

Hà Nội: Sẽ có 25 - 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực trong năm 2021
Hà Nội: Sẽ có 25 - 30 sản phẩm công nghiệp chủ lực trong năm 2021

Việc đặt ra các mục tiêu cụ thể năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu chung của Thành phố trong việc tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, khả năng tham gia sâu và đóng góp giá trị gia tăng cao vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu; có ý nghĩa nền tảng, tác động lan tỏa cao đến các ngành sản xuất và kinh tế khác, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

 

Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội với doanh nghiệp của các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xét chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế chính sách cho phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Thành phố Hà Nội cũng giao trách nhiệm cho từng sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Công Thương (cơ quan thường trực) chủ trì thực hiện kế hoạch bảo đảm đạt mục tiêu, kết quả đề ra, không trùng chéo. Cùng với đó, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng chính sách, giải pháp hỗ trợ cho các doanh, nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực phù hợp với tình hình thực tế và phát triển nhanh, bền vững; sửa đổi tiêu chí xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố; tổng hợp, tham mưu, trình UBND Thành phố theo quy định.

Minh Đức