Sau gần 35 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước...

Báo cáo Chính trị của Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước. Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của Tỉnh. Tôi bày tỏ đồng tình và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao đẹp này.

Những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đề cập khá cụ thể trong Báo cáo chính trị.

Với tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên, Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới
Những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đề cập khá cụ thể trong Báo cáo chính trị. Ảnh minh họa: Thành phố mới Bình Dương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng gợi mở các vấn đề sau:

Đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng

Nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước là phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, kiên quyết từ chối những dự án có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỉ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Từng bước hình thành khu công nghiệp - đô thị khoa học công nghệ. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng logistics hiện đại.

Tiếp tục phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Huy động các nguồn lực để phối hợp hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đồng bộ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của kinh tế tỉnh.

Xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực con người Bình Dương trong thời kỳ mới

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Bình Dương và đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tập trung xây dựng văn hóa, hệ giá trị và chuẩn mực con người Bình Dương trong thời kỳ mới. Chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và đạo đức kinh doanh. Tiếp tục đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

 

Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu

Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ của Tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; coi trọng xây dựng lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu; phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, để xây dựng và phát triển.

Với tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên, Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới
Với tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên, Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; tập trung kiểm tra, giám sát ở những khâu, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác khen thưởng, tạo động lực quan trọng, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phấn đấu góp phần hoàn thành xuất sắc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với biến đổi cơ cấu lao động, nhu cầu công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế; lấy yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động làm cơ sở cho hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động công nhân, người lao động.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước; nghiên cứu lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao; thật sự tiên phong, gương mẫu, tận tụy và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước; được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới với cơ cấu hợp lý, chú ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Chắc chắn, với quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và bề dày truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm được vun trồng qua nhiều thế hệ, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, xây dựng tỉnh nhà vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh, đóng góp ngày càng tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Thu Thủy lược ghi