Theo đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước với 80% các hệ thống thông tin của địa phương liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản Quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt trên các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Vĩnh Phúc phấn đấu 100% người dân được cấp định danh và xác thực điện tử
Thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

Có 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Đồng thời số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%.

 

Nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đến UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 100% cấp tỉnh, 80% cấp huyện thực hiện họp thông qua hệ thống này đối với các cuộc họp của UBND. Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Thực hiện thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tối thiểu 80% thủ tục hành chính triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển bằng phương thức điện tử.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, tỉnh sẽ xây dựng, ban hành các chính sách ưu tiên, hỗ trợ để triển khai chính quyền điện tử như chính sách nguồn vốn, chính sách ưu đãi về chế độ làm việc, đặc biệt là nguồn lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và an toàn thông tin; xây dựng các chính sách, quy định nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số.

Hà Lan