Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, tiến hành trên phạm vi cả nước, với khoảng trên 1,4 triệu hộ có tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ở khu vực nông thôn và thành thị; trên 20 nghìn trang trại và toàn bộ các UBND xã.

Tiếp theo sự thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngành Thống kê tiếp tục ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của cuộc điều tra, từ chuẩn bị mạng lưới điều tra; lập bảng kê các đơn vị điều tra; thu thập thông tin; kiểm tra, nghiệm thu, xử lý số liệu đến công bố kết quả điều tra. Khâu thu thập thông tin áp dụng 2 hình thức: (1) sử dụng phiếu điện tử cài đặt tại thiết bị di động (CAPI) để thu thập thông tin của các hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và (2) sử dụng phiếu trực tuyến trên trang Web để thu thập thông tin của trang trại và UBND xã.

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công đoạn Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tiếp tại Trụ sở của TCTK và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để chuẩn bị cho cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp (NTNN) giữa kỳ năm 2020,  Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trực tiếp tại Trụ sở của TCTK và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu tại Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với chu kỳ 10 năm một lần, cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là kỳ đầu tiên thực hiện. Cuộc Điều tra này có nhiều điểm mới so với các cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trước đây về phạm vi, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các khâu của cuộc điều tra. Việc tập huấn nghiệp vụ điều tra tại cấp Trung ương và cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện thành công cuộc Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Để triển khai thành công Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, bên cạnh việc tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ các cấp, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện cuộc Điều tra là yếu tố vô cùng quan trọng. 

Tuấn Anh