Hội nghị đã phổ biến, quán triệt về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội XIII, Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; làm rõ các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp cần quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII về nhiệm vụ công tác nội chính
Ngày 16/6, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bám sát, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những nhiệm vụ, nội dung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, đồng thời nêu thêm những giải pháp cụ thể gắn với tình hình an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng của tỉnh để thực hiện nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 

Hồ Nhi