Mở đầu Hội nghị, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày Dự thảo các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo từng lĩnh vực: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tuyên Quang: Cho ý kiến vào các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Sáng nay, 22-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, cho ý kiến vào các văn bản của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có 9 nhiệm vụ trọng tâm 24 nội dung cụ thể.

Đối với dự thảo Kế hoạch các công việc thực hiện các chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các nội dung: lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; công tác tư pháp; hoạt động đối ngoại; xây dựng chính quyền, đổi mới hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng.

 

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị đại biểu tập trung thảo luận vào các dự thảo, đặc biệt là đối với Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết đảm bảo phù hợp, thiết thực; công tác quán triệt, học tập nghị quyết; việc cụ thể hóa và kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đặc biệt là về nội dung chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận, hầu hết các ý kiến nhất trí với việc ban hành Chỉ thị về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đồng tình với cách thể hiện các văn bản, theo đó đã cụ thể, chặt chẽ và logic.

Ông Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét bổ sung giải pháp thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII vào Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị làm rõ thêm một số nội dung thảo luận của các đại biểu về công tác tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý đất đai…

Hồ Nhi