Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La chia sẻ, thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 03 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ tỉnh uỷ Sơn La đã ban hành Kế hoạch số về học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến điểm cầu tại tỉnh, 12 huyện, thành phố và 204 xã, phường, thị trấn với gần 6.000 cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII: Sơn La chủ trương thực hiện từng bước, đến đâu chắc tới đó
Ảnh minh họa: Thành phố Sơn La 

Cùng với nghiên cứu, xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 9 đề án, nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở; về đẩy mạnh cải cách hành chính; về bảo đảm quốc phòng, an ninh; về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; về phát triển Công nghiệp chế biến nông sản; về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản; về phát triển nguồn nhân lực; về phát triển du lịch…

Ngay sau Đại hội toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đối chiếu Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và điểm mới trong các văn kiện Đại Hội XIII của Đảng để bổ sung, cập nhật xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình của tỉnh.

Về cơ bản tỉnh đã bám sát các chỉ tiêu, định hướng phát triển và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng; đang tiếp tục tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ “chuyển đổi số”; phát triển “kinh tế số”, “xã hội số”; triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quốc hội và Chính phủ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ.

Thành lập các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án, Nghị quyết; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Xây dựng chương trình công tác đi thăm, làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn để giới thiệu, mời gọi, tạo điều kiện cho các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển hạ tầng; xây dựng đô thị; du lịch, dịch vụ… theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chỉ đạo cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, lộ trình cụ thể. Hàng năm sẽ kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hàng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

 

Có thể nói, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, trên tinh thần quyết liệt, nhưng không vội vàng, thực hiện từng bước, đến đâu chắc tới đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn của tỉnh và của từng tổ chức cơ sở đảng.

Trong thời gian tới, để Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo xây dựng Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay", Đề án sẽ góp phần tích cực trong việc đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát, xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ tỉnh và các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bốn là, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; giám sát, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; kiểm tra ngay từ khâu quán triệt, phổ biến, tuyên truyền việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn.

Thái An