Cập nhật hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ và tăng cường năng lực biên soạn, công bố GRDP. Công tác tuyên truyền giới thiệu Đề án ra cộng đồng được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các sở, ban,ngành và các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê và các Bộ, ngành.

Kết quả, từ năm 2015 - 2020, quy trình biên soạn và công bố GRDP được đổi mới. Số liệu GRDP biên soạn và công bố theo quy trình mới phản ánh chính xác hơn tình hình kinh tế, xã hội của các địa phương được tin cậy sử dụng. Biên soạn GRDP và GDP tiến hành đồng thời tại Tổng Cục Thống kê tạo khẳ năng đối chiếu, so sánh, nâng cao chất lượng số liệu của cả hai chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng này đều nâng lên rõ rệt.

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”
 

Tuy nhiên, trong 5 năm còn một số hạn chế, bất cập. Nguồn thông tin ban đầu phục vụ biên soạn GRDP còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Công cụ tính toán GRDP chưa hoàn thiện, kỳ biên soạn, thời điểm công bố GRDP chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng của một số địa phương.v.v.
Để đảm bảo việc thực hiện Đề án đạt mục tiêu, yêu cầu và nội dung đề ra.

Trong thời gian tới Bộ KHĐT tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình và các quy định về biên soạn, công bố GRDP, hoàn thiện công cụ tính toán, nâng cao số lượng và chất lượng nguồn thông tin đầu vào, nghiên cứu điều chỉnh thời gian công bố số liệu GRDP 6 tháng đầu năm và cả năm.

Hằng Nga