Ngày 5/8/2020, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phảt triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới.

Để Nghị quyết thấm sâu, lan tỏa và nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện với mục đích yêu cầu làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị...

Sau hội nghị, phải tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của cấp mình...

Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị
Ảnh minh họa.
 

Phương thức học tập, quán triệt theo hình thức hội nghị trực tuyến ở 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp với việc tổ chức học tập qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết dự kiến tổ chức hội nghị 1 ngày, trong đó dành 1/2 ngày để thảo luận, thông qua kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết; sau đó tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch. Tài liệu học tập gồm: Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; Kế hoạch hành động của các cấp ủy thực híện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị....

Ngoài tổ chức hội nghị cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí xuất bản, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuạt tỉnh tổ chức dự kiến 1 ngày, hoàn thành trước ngày 10-9-2020. Hội nghị do các huyện, thị, thành ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Hội nghị do các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Đối với cấp cơ sở, địa phương nào đã xây dựng phòng họp trực tuyến thì tổ chức kết nối đường truyền để cán bộ đảng viên học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến và kết hợp với nghiên cứu, học tập qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 58 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và tiếp thu Kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên trực tiếp, Ban Thường vụ các Đảng ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30-9-2020.

Tâm Anh