Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 136/ KH-UBND về việc Triển khai Kết luận số 22-KL/TU ngày 8/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 – NQ/TU, ngày 5/5/20216 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hóa XIX về sự tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được UBND tỉnh Thái Bình đặt trọng tâm trong thời gian tới là thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Thái Bình: Quyết liệt, đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

Theo đó, các cấp ngành thường xuyên thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp. Các sở, ngành, địa phương rà soát các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ trong lĩnh vực do đơn vị mình quản lý.

Đồng thời liên tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Niêm yết công khai, minh bạch, quy trình thực hiện của từng loại thủ tục để doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân biết để thực hiện có hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân: Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình, nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi trên môi trường mạng, số hóa kết quả thủ tục hành chính. Tăng cường giải quyết các thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và thực hiện tốt việc giải quyết 100% thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” để nâng cao tính công khai, mimh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

 

Tham mưu xây dựng, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thường xuyên rà soát các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh. Công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng huyện, thành phố và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chủ trương chính sách, thủ tục về đầu tư, xây dựng đất đai, môi trường... thông qua môi trường mạng, môi trường điện tử nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin, tìm hiểu, đồng thời để các tổ chức chính trị, nhân dân cùng giám sát.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trước đó, theo thống kê, tháng 5/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết 5.728 hồ sơ theo phương án “5 tại chỗ”.

Để tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành theo tinh thần của Chính phủ, tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, triển khai hiệu quả Đề án Đối mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Minh Phúc