Hệ thống mạng của Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia phải đối mặt với hoạt động tấn công mạng quy mô lớn, cường độ cao, tính chất nghiêm trọng và ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt, Việt Nam xếp thứ 20 trong các nước trên thế giới có hệ thống mạng bị tấn công bởi phần mềm độc hại, đứng thứ 8 trong số 10 quốc gia hàng đầu thế giới về tình trạng lây nhiễm mã độc cục bộ.

Luật An ninh mạng được ban hành đã bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh mạng, tạo nên một không gian mạng có tính an toàn, lành mạnh hơn.

Tại Tây Ninh, từ năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn an ninh mạng cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh định kỳ theo hình thức thuê dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT .

Tháng 3/2020, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đã xảy ra một sự cố liên quan đến mã độc mã hóa dữ liệu, Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh đã báo cáo và phối hợp với Trung tâm Ưng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam xử lý và khắc phục.

Tính đến năm 2020, toàn tỉnh Tây Ninh đã có 96 máy chủ, 3200 máy trạm đã được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc theo mô hình quản lý tập trung. Trong đó, có 02 hệ thống thông tin đã kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia.

Tây Ninh: Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc cho 96 máy chủ, 3.200 máy trạm
Tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Ảnh: VietNamNet.
 

Tỉnh đã thực hiện 16 đợt phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số 13/QĐ-TNCSIRT ngày 3/6/2020. Đồng thời, tổ chức đánh giá an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong quá trình đánh giá đã phát hiện nhiều lỗ hỏng bảo mật.

Trong giai đoạn mới, tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức. Sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Tham gia tích cực vào các hoạt động của Mạng lưới Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia. Tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng…

Minh Phúc